Informatie voor artsen

  1. Aanmelden
  2. Aandachtspunten tijdens antistollingsbehandeling
  3. Zelfmeten
  4. Medisch overleg/advies
  5. PatiŽnteninformatie
  6. Ketenzorg

Aanmelden

Voor de start van de behandeling met Vitamine K Antagonisten (VKA) is het noodzakelijk dat alle relevante medische gegevens aan de trombosedienst worden doorgegeven. Wij verzoeken u daarom bij het aanmelden van nieuwe patiŽnten gebruik te maken van ons aanmeldingsformulier.
Wij nemen dan tijdig contact met de patiŽnt op voor een eerste afspraak.

Om patiŽnten aan te melden kunt U het aanmeldingsformulier printen en ingevuld per fax opsturen (fax: 035 - 683 36 79). Wilt u de voorzijde van het formulier volledig invullen en ondertekenen? Op de achterzijde van dit formulier vindt u een toelichting op de startdosering en een overzicht van de indicaties voor VKA behandeling en bijbehorende intensiteitsgroep. Deze toelichting hoeft niet gefaxt te worden. Wilt u het originele aanmeldingsformulier aan de patiŽnt meegeven?

Na een ziekenhuisopname dient de patiŽnt weer her-aangemeld te worden. Ook daarvoor gebruikt u het aanmeldingsformulier; de afhandeling is als hierboven aangegeven. Indien een patiŽnt kortgeleden nog bij ons onder behandeling was, verdient het de voorkeur te overleggen, zodat de herstartdosering aan de reeds bekende historie kan worden gerelateerd.

In de Kunst van het Doseren vindt u de vigerende richtlijn voor het doseren van VKA voor trombosediensten die zijn aangesloten bij de Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT).

Aandachtspunten tijdens antistollingsbehandeling

In bovengenoemde Kunst van het Doseren staan verschillende aspecten beschreven, die tijdens antistollingstherapie van belang zijn, zoals beleid bij bloedingen, zwangerschap, beleid bij ingrepen, interactie met andere geneesmiddelen.

Indien uw patiŽnt een ingreep moet ondergaan: u kunt hier het formulier ingrepen bij gebruik VKA of endoscopie formulier downloaden. Als u dit formulier invult en aan de trombosedienst stuurt, via de patiŽnt of per post/fax/mail, dan wordt het door u aangegeven beleid door de trombosedienst uitgevoerd.

Indien u nieuwe co-medicatie voorschrijft of eventueel co-medicatie stopt: voor meer informatie over interacterende medicijnen kunt u raadplegen www.fnt.nl, kwaliteit, VKA interacties. Daar vindt u de up-to-date "standaard afhandeling cumarine (VKA)-interacties", een overzicht van de recente wijzigingen in de ďstandaardĒ en enkele antistollingsbehandeling-gerelateerde kennisdocumenten. Er is een goed functionerend meldsysteem van apotheken naar de trombosedienst in geval van de start of eventueel stop van interacterende medicatie.

Bij opname in het ziekenhuis adviseren wij om de doseerbrief aan de patiŽnt op te vragen of het doseerschema bij de trombosedienst op te vragen, zodat tijdens de opname en bij ontslag uit het ziekenhuis rekening gehouden kan worden met de bekende individuele onderhoudsdosering.

Zelfmeten

Binnen onze trombosedienst zijn thans ca. 1300 patiŽnten getraind, het merendeel van deze patienten geeft de zelfgemeten INR via internet aan ons door, waarna wij een dosering afgeven. Tevens bestaat de mogelijkheid een internettraining te volgen, na afloop van deze training wordt de patient door onze trainers gecontroleerd. Aanmelden voor het zelfmeten kan door middel van een speciaal formulier verkrijgbaar bij onze medewerkers. Voor de trainingen is op dit moment geen wachtlijst. De ziektekostenverzekeraars vergoeden deze behandeling.

Medisch overleg/advies

Tussen 11.00 en 16.00 uur op werkdagen is een doseerarts bereikbaar voor collegiaal overleg. U kunt hiervoor bellen met tel. nummer 035-6851978. Buiten deze tijden kunt u voor medisch overleg bellen met 085-4000339. Dit nummer is uitsluitend bedoeld voor artsen, tandartsen en apothekers.

PatiŽnteninformatie

Aan nieuwe patiŽnten wordt de FNT folder "informatie voor mensen die antistollingsmiddelen gebruikenĒ uitgereikt. Deze folder is ook beschikbaar in het Engels en is te downloaden van www.fnt.nl, ingang patiŽnten, patiŽntenvoorlichting.

Ketenzorg

Antistollingsbehandeling is risicovol, hetgeen telkenmale door onderzoek bevestigd wordt. Belangrijke knelpunten zijn de gebrekkige communicatie en samenwerking in de keten trombosezorg.
De Trombosedienst voor het Gooi heeft al in het verleden met een aantal ketenpartners werkafspraken vastgelegd: met de apothekers over de overdracht van medicatiegegevens, met de tandartsen over het beleid rondom tandheelkundige ingrepen (conform het KMO protocol), met enkele medisch specialistische disciplines van het Tergooi ziekenhuis over het beleid rondom chirurgische ingrepen, cardiale interventies en endoscopie.
Momenteel wordt met alle ketenpartners hard gewerkt aan de ontwikkeling van een regionaal samenwerkingsverband voor trombosezorg met alle ketenpartners. Leidend hierbij is de Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA2) en het visiedocument, dat door de trombosedienst is opgesteld.

Heeft u vragen of aanmerkingen n.a.v. deze homepage, dan kunt u ons een e-mail sturen via info@tdhilversum.nl.